Box full of hopes & dreams

Terms & Conditions

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website van TenCate Grass.


1. In deze voorwaarden hebben de hierna volgende termen de volgende betekenis:

  • De TenCate Grass-website: elke webpagina waarop de editor een koppeling naar deze voorwaarden heeft geplaatst waarmee wordt aangegeven dat deze voorwaarden daarop van toepassing zijn;
  • TenCate Grass: Royal TenCate nv, Almelo, Nijverdal of (een van de) werkmaatschappijen.
  • Gebruik: onder andere downloaden, inloggen, verzoeken, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, verwerken, invullen (formulieren), versturen, (tijdelijk) kopiëren, opslaan, doorsturen, distribueren, gebruikmaken van diensten, uitvoeren van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • inhoud: onder andere teksten, afbeeldingen, koppelingen, geluids- en videofragmenten en/of andere objecten;
  • verlies: enigerlei direct of indirect verlies van welke aard dan ook, inclusief verloren gegevens en voorwerpen, verlies van omzet of winst, en andere economisch schade.

2. Als u de website van TenCate Grass gebruikt, geeft u aan kennis te hebben genomen van de voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
3. TenCate Grass streeft ernaar om de content op de pagina regelmatig bij te werken en aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.
4. TenCate Grass publiceert de content van de webpagina in hun actuele staat en staat niet in voor hun betrouwbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of iets anders.
5. TenCate Grass stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door, dreigt te worden veroorzaakt door, ontstaat door, of op enige wijze verband houdt met het gebruik van de webpagina of de onmogelijkheid om de webpagina te kunnen raadplegen.
6. TenCate Grass behoudt zich het recht voor om de webpagina naar eigen goeddunken, te allen tijde en met of zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen aanpassen of stopzetten. TenCate stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke aanpassingen of van een dergelijke stopzetting.
7. TenCate Grass stelt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van bestanden van derden die ogenschijnlijk in relatie staan tot de webpagina. Bestanden die naar de webpagina verwijzen, zijn niet per definitie betrouwbaar.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website van TenCate of de inhoud daarvan vormt mogelijk een inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht of de regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u verstuurt vanaf de website van TenCate.
9. TenCate Grass heeft het recht om u toegang tot de website te ontzeggen en het gebruik van bepaalde voorzieningen die de website biedt te verbieden. Daarnaast is de editor gerechtigd om uw activiteit op de TenCate-website te volgen.

Bepalingen omtrent auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de website en alle documenten die als download worden aangeboden behoren toe aan Royal Ten Cate nv en zijn werkmaatschappijen. Alle rechten blijven behouden. De informatie op de website van TenCate Grass, met inbegrip van tekst, presentaties, cijfers en afbeeldingen, mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van TenCate Grass, tenzij anders wordt bepaald. Het is nadrukkelijk verboden om de inhoud van de website van TenCate te wijzigen.

Logo's en merken

Alle merken en logo's die staan afgebeeld op de website van TenCate Grass zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde merknamen van TenCate (of van zijn werkmaatschappijen), tenzij anders vermeld.

Virussen en dergelijke

TenCate Grass doet zijn uiterste best om de website vrij te houden van virussen. Het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert om te gebruiken, vrij is van virussen, 'wormen', 'Trojaanse paarden' en andere destructieve zaken. De informatie op de website van TenCate kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

Wijzigingen in de voorwaarden

Door dit bericht te wijzigen, behoudt TenCate Grass zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. U bent gebonden aan deze wijzigingen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken, zodat u de meest recente versie van de voorwaarden, waaraan u bent gebonden, kunt lezen.

Indien een bevoegde rechtbank constateert dat een bepaling in deze voorwaarden onuitvoerbaar of niet rechtsgeldig is, wordt de ongeldige bepaling uit de voorwaarden verwijderd, maar blijven de andere bepalingen in de voorwaarden volledig van kracht.